زمینه های برداشت از قرآن
39 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی