زمینه های برداشت از قرآن
22 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی