سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامي  
مدرس 
1379/07/01 
1381/03/30 
ادبیات 
تدریس 
مركز تخصصي نهج البلاغه  
مدرس 
1383/01/01 
 
نهج البلاغه  
تدریس 
دانشگاه مشهد و قم  
مدرس 
1365/01/01 
1380/01/01 
ادبیات 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی  
مدرس 
1379/07/01 
 
----- 
تدریس 
مرکز تخصصی نهج البلاغه  
مدرس 
1383/07/01 
 
-----